Welkom op de website van All Inclusive Events!

Ik zal mij even voorstellen, ik ben Vanessa Veldwachter.
Na 20 jaar vol passie en liefde in de gezondheidszorg gewerkt te hebben als verpleegkundige, volg ik nu mijn droom.
Het starten van een eigen onderneming waar ik mijn passie en creativiteit in kwijt kan.

All Inclusive Events is een decoratie en evenementenbureau.

U kunt bij ons terecht voor al uw evenementen en partijen.

Verjaardagfeesten

Babyshower / Gender reveal party ‘s

Bruiloften

Bedrijfsfeesten

Uitvaartverzorging

Wij bieden de volgende diensten aan :

Catering met / zonder personeel

Beveiliging

Garderobe / toilet personeel

Hostess

Wij bieden de volgende decoratie aan :

Ballonnenbogen

Losse ballonnen met /zonder helium

Ballonnen pilaren

Centerpieces

Handmade creaties

Overige diensten :

Fotograaf

Custom cakes

Flyers

Uitnodigingen

Stoelen / tafel verhuur

Zaalverhuur

All Inclusive Events staat voor kwaliteit / style en service.

Met onze creatieve ideeën en deskundig advies zorgen wij van All Inclusive Events ervoor dat uw belangrijkste dag zo memorabel mogelijk word.
….Uw zorg is onze creatieve oplossing……

Contact

Neem contact met ons op als je een vraag hebt!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ALL INCLUSIVE EVENTS
1
artikel 1. Definities en begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
All Inclusive Events: de onderneming All Inclusive Events, gebruiker van deze algemene
voorwaarden, gevestigd aan het Grondzeilerplantsoen 79, 1333 BT Almere.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
Opdrachtgever: de natuurlijke of- bedrijfs- of beroepsmatige wederpartij van All Inclusive
Events
Gast: De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de Opdrachtgever
gesloten Overeenkomst één of meer dienst(en) moet worden verleend. Waar in deze
Voorwaarden van Gast, of Opdrachtgever, wordt gesproken, wordt zowel Gast als
Opdrachtgever bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking
noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en All Inclusive Events voor het
leveren (horeca)diensten zoals verstrekken van eten en/of drank en/of catering en/of
decoraties en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle
daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord
Productiedatum: de (eerste) dag waarop het krachtens een Overeenkomst door All
Inclusive Events te organiseren of uit te voeren evenement zal plaatsvinden.
Locatie: de met Opdrachtgever overeengekomen plaats van uitvoering van een (gedeelte
van een) evenement
Totaalsom: de totale overeengekomen prijs van All Inclusive Events ter zake een met
Opdrachtgever gesloten Overeenkomst
Schriftelijk: per mail, brief, fax
artikel 2. Algemeen
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst
tussen All Inclusive Events en een Opdrachtgever waarop All Inclusive Events deze
Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een Overeenkomst met All
Inclusive Events houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Voorwaarden
onvoorwaardelijk accepteert. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op Overeenkomsten
voor de uitvoering waarvan door All Inclusive Events derden dienen te worden betrokken.
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze
Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. All Inclusive Events en de Opdrachtgever
zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. All Inclusive Events behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met
inachtneming van een termijn van 30 (dertig) dagen na bekendmaking van de wijziging per
(elektronische) berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen per direct
worden doorgevoerd.
5. Indien de Opdrachtgever een voor hem negatieve wijziging in deze Voorwaarden conform
voorgaand lid niet wil accepteren, dient hij voor de datum waarop de nieuwe Voorwaarden
van kracht worden All Inclusive Events hierover te informeren. All Inclusive Events kan de
wijziging in kwestie dan intrekken waarna deze voor deze Opdrachtgever niet meer zal
gelden. Indien All Inclusive Events de wijziging niet wenst in te trekken, is de Opdrachtgever
gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van
de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
6. In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen
bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
7. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
Schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke
Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
1. De offertes en aanbiedingen die door All Inclusive Events worden gedaan zijn vrijblijvend en
herroepelijk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen
aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig
recht worden ontleend indien de zaak waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in
de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder
begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij Schriftelijk anders
aangegeven
3. Een Overeenkomst met All Inclusive Events komt tot stand op het moment dat een opdracht
of bestelling van Opdrachtgever door All Inclusive Events wordt ontvangen dan wel zodra All
Inclusive Events is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht. All
Inclusive Events kan aan Opdrachtgever een opdrachtbevestiging zenden, waarin de
overeengekomen afspraken staan weergegeven.
4. Elke met All Inclusive Events aangegane Overeenkomst bevat de ontbindende of
opschortende voorwaarde – dit ter keuze van All Inclusive Events – dat All Inclusive Events
van voldoende kredietwaardigheid van Opdrachtgever zal blijken, dit uitsluitend ter
beoordeling van All Inclusive Events;
5. Afbeeldingen, informatie, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke die All
Inclusive Events verstrekt in haar aanbieding, worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven
en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van het aanbod van All
Inclusive Events. Afwijkingen geven de Opdrachtgever niet het recht tot schadevergoeding
en/of ontbinding.
6. All Inclusive Events behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen
bestellingen/ orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op
schadevergoeding.
7. Behoudens de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van All Inclusive Events is het
Opdrachtgever verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met All Inclusive Events
gesloten Overeenkomsten over te dragen aan derden, waaronder begrepen met
Opdrachtgever gelieerde vennootschappen.
8. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of
de aanbieding opgenomen aanbod dan is All Inclusive Events daaraan niet gebonden. De
Overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij All Inclusive Events anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht
All Inclusive Events niet tot levering van een gedeelte van de overeengekomen zaken tegen
een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet
automatisch voor toekomstige orders.
9. Wijzigingen in en/of aanvullingen van een Overeenkomst zijn bindend indien deze
Schriftelijk door All Inclusive Events aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
1. All Inclusive Events zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft All
Inclusive Events het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien
door All Inclusive Events of door All Inclusive Events ingeschakelde derden in het kader van
de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de Locatie van Opdrachtgever of een
door Opdrachtgever aangewezen Locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de
door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
3. De uitvoering van de Overeenkomst door All Inclusive Events is gebaseerd op de door
Opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, de opgegeven omstandigheden en
aantallen. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan All Inclusive
Events aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst,
tijdig aan All Inclusive Events worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig aan All
Inclusive Events zijn verstrekt, heeft All Inclusive Events het recht de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens
de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Het verminderen van het aantal Gasten door de Opdrachtgever kan tot uiterlijk 14 (veertien)
kalenderdagen voor Productiedatum Schriftelijk plaatsvinden, indien de totale wijziging niet
meer dan 10% van het oorspronkelijke aantal betreft. Vermindering van het aantal Gasten
na deze datum zal niet leiden tot een vermindering van de Totaalsom.
5. Bij vermeerdering van het aantal Gasten voor de Productiedatum, alsmede indien op de
Productiedatum blijkt dat het aantal Gasten meer is dan schriftelijk overeengekomen, zal dit
als meerwerk worden beschouwd. Voor dit meerwerk zal de Opdrachtgever afzonderlijk
worden gefactureerd. Ter zake het aantal Gasten dat het evenement hebben bezocht, geldt
de door All Inclusive Events uitgevoerde telling als bindend.
6. Dieetwensen kunnen uiterlijk 14 (veertien) dagen voor Productiedatum door de
opdrachtgever worden doorgeven.
7. All Inclusive Events behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van alle door All
Inclusive Events gesloten Overeenkomsten, naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf te
bepalen
8. All Inclusive Events is niet verplicht enige zaak van de Gast in ontvangst en/of in bewaring te
nemen.
artikel 5. Verantwoordelijkheden Opdrachtgever
1. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden, vergunningen en
betaling van legeskosten die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de Gasten van een
krachtens een Overeenkomst door All Inclusive Events georganiseerd of uitgevoerd
evenement.
3. Electriciteits-, gas-, water-, licht- en rioleringsvoorzieningen dienen door de Opdrachtgever
zelf te worden verzorgd.
4. Tenzij anders overeengekomen, zal Opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende
maatregelen om de veiligheid te waarborgen van artiesten en Gasten van een krachtens
een Overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement. Indien reeds afspraken zijn
gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is All Inclusive Events niettemin gerechtigd om
aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.
5. Indien Opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een
evenement te garanderen, is All Inclusive Events gerechtigd het evenement geheel of
gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak kan
maken op een schadevergoeding of korting op de met All Inclusive Events overeengekomen
prijs.
6. Ingeval All Inclusive Events zaken, zonder personeel, aflevert bij Opdrachtgever, zijn deze
zaken vanaf het moment van aflevering voor risico van de Opdrachtgever.
7. Ingeval All Inclusive Events zaken, zonder personeel, aflevert bij Opdrachtgever heeft
Opdrachtgever 2 (twee) uur garantie op de kwaliteit van de zaken (eten en/of drinken), vanaf
het moment van aflevering, op voorwaarde dat de zaken worden opgeslagen en behandeld
volgens de instructies van All Inclusive Events.
8. Indien Opdrachtgever en/of Gasten van Opdrachtgever zaken (eten en/of drinken) van All
Inclusive Events van de Locatie meenemen, is dat voor eigen rekening en risico van
Opdrachtgever en/of zijn Gasten.
9. Alle glaswerk, serviesgoed, linnengoed, warmhoudboxen en andere door All Inclusive
Events ter beschikking gestelde non-consumptieve zaken blijven eigendom van All Inclusive
Events. Indien zaken van All Inclusive Events achterblijven op de Locatie, is Opdrachtgever
verplicht deze zaken aan All Inclusive Events te retourneren. Schade aan of verlies van
deze non-consumptieve zaken veroorzaakt door Opdrachtgever en/of zijn Gasten, wordt
door All Inclusive Events tegen kostprijs aan Opdrachtgever doorberekend.
ALGEMENE VOORWAARDEN ALL INCLUSIVE EVENTS
2
10.Opdrachtgever is gehouden de door All Inclusive Events ter beschikking gestelde nonconsumptieve
zaken als bedoeld in lid 10, in overeenstemming met eventuele aanwijzingen
van All Inclusive Events te gebruiken. Ook is Opdrachtgever verplicht om de door All
Inclusive Events ter beschikking gestelde non-consumptieve zaken als bedoeld in lid 10 aan
All Inclusive Events te retourneren in de staat en op de wijze zoals deze door All Inclusive
Events aan Opdrachtgever zijn aangeleverd, althans conform de afspraken die op dat
gebied tussen partijen zijn gemaakt. Indien hiervan geen sprake is, is All Inclusive Events
gerechtigd alle daaruit voor All Inclusive Events voortvloeiende kosten (waaronder
arbeidsuren van haar personeel) aan Opdrachtgever door te berekenen.
11. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door All Inclusive Events ter beschikking gestelde
non-consumptieve zaken als bedoeld in lid 10, te verhuren of anderszins beschikbaar te
stellen aan derden. Voor eventuele schade voor All Inclusive Events die hiervan het gevolg
is, is Opdrachtgever ten opzichte van All Inclusive Events aansprakelijk.
artikel 6. Prijzen
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), en exclusief bezorgkosten en van
overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is vermeld.
2. All Inclusive Events heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde zaken slechts in
bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
3. Prijsverhogingen worden jaarlijks in januari doorgevoerd. Indien de totstandkoming van de
Overeenkomst plaatsvindt voor 1 januari van enig jaar en het overeengekomen tijdstip van
op- of aflevering ligt na 1 januari van het daaropvolgende jaar, dan kunnen de prijzen van
hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan
ook een wijziging hebben ondergaan.
4. Indien All Inclusive Events en Opdrachtgever zijn overeengekomen dat All Inclusive Events
ten behoeve van zijn Opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde
verhoogt zijn prijzen, dan is All Inclusive Events gerechtigd de nieuw geldende prijzen door
te berekenen aan zijn Opdrachtgever.
5. Prijsverhogingen voortvloeiende uit wijzigingen in en/of aanvullingen van de opdracht door
Opdrachtgever, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
6. Een prijsverhoging als bedoeld in lid 5 geeft Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst
te ontbinden.
7. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in lid 5, dient plaats te
vinden tegelijk met (de laatste termijn van) de Totaalsom.
8. De voorrijkosten/transportkosten bedragen € 0,29 per km.
artikel 7. Transport en werkomstandigheden
1. De keuze van het transport is aan All Inclusive Events, tenzij anders is overeengekomen.
Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de zaken.
All Inclusive Events is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan van de zaken door
Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever verzuimd heeft tijdig maatregelen te nemen tot in
ontvangstneming van de zaken, dan is All Inclusive Events gerechtigd deze zaken voor
rekening en risico van Opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee All Inclusive Events
aan haar leveringsplicht heeft voldaan.
2. Opdrachtgever staat ervoor in dat All Inclusive Events alle noodzakelijke voorbereidingen
tijdig op de Locatie kan uitvoeren. Hierbij is van belang dat alle ruimten die All Inclusive
Events nodig zal hebben voor de uitvoering van de Overeenkomst tijdig cateringklaar zijn en
dat de toegang tot deze ruimten onbelemmerd is en de werkzaamheden ter plaatse een
goede en ongestoorde voortgang kan vinden.
3. Indien de levering van zaken en/of het verrichten van diensten door All Inclusive Events
vertraging oploopt door toedoen van Opdrachtgever, dan is All Inclusive Events gerechtigd
de daaruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever door te berekenen.
4. Opdrachtgever geeft All Inclusive Events de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke
regels op het gebied van hygiëne, arbo en milieu.
5. Indien op het overeengekomen tijdstip na afloop van het evenement, feest, vergadering,
bruiloft, e.d. de op te halen zaken, hulpmaterialen, e.d. niet transportklaar zijn, dan is All
Inclusive Events gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever door
te berekenen.
6. All Inclusive Events behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van
Opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde zaken, maximaal 10% meer of minder dan de
overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.
7. Voor het bezichtigen van de Locatie worden voorrijkosten in rekening gebracht.
artikel 8. Klachten en Reclames
1. Opdrachtgever dient bij de in ontvangstneming van de zaken/diensten te controleren of de
levering overeenstemt met de gedane bestelling. respectievelijk de desbetreffende diensten
zijn verricht. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit
van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die
partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Bij klachten over de kwaliteit van etens- en/of
drinkwaren dient Opdrachtgever deze binnen 2 (twee) uur na levering aan All Inclusive
Events te melden, zodat All Inclusive Events de gelegenheid heeft de gegrondheid van de
klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen. Indien de Opdrachtgever de geleverde
zaken niet volgens de instructies van All Inclusive Events betreffende opslag en behandeling
heeft behandeld, dan vervalt de mogelijkheid tot reclameren
2. Klachten van Opdrachtgever die betrekking hebben op overige gebreken die uiterlijk
waarneembaar zijn, moeten door Opdrachtgever binnen 3 (drie) dagen na levering (of
binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum indien de zaken niet aan Opdrachtgever (konden)
worden geleverd) aan All Inclusive Events ter kennis worden gebracht. Dit dient te
geschieden per aangetekende brief, met daarin een duidelijke en nauwkeurige omschrijving
van de klacht en onder opgave van de factuur waarmee de betreffende zaken zijn geleverd.
3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, moeten door
Opdrachtgever binnen 8 (acht) dagen na het aan het licht treden van deze gebreken – maar
uiterlijk binnen 2 (twee0 maanden na levering – aan All Inclusive Events ter kennis worden
gebracht op de wijze als vermeld in het vorige lid.
4. Ieder vorderingsrecht van Opdrachtgever op All Inclusive Events betrekking hebbende op
fouten in de levering of gebreken in of aan door All Inclusive Events geleverde zaken of
verrichte diensten vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn
verstreken, evenals ook in die situaties waarin Opdrachtgever All Inclusive Events
onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de
klachten.
5. De zaken waarop klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging voor All
Inclusive Events beschikbaar blijven in de toestand, waarin de zaken zich bevonden op het
tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt, nadat
Opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt,
respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of verwerken, dan wel aan
derden heeft doorgeleverd, tenzij All Inclusive Events daartoe uitdrukkelijk toestemming
heeft gegeven.
6. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en ook voldaan is aan de hiervoor vermelde
procedures terzake het doen van mededelingen over klachten, zal All Inclusive Events zo
spoedig mogelijk, dit ter beoordeling van All Inclusive Events, hetzij herstellen dan wel
vervangende zaken leveren dan wel, indien de betreffende zaken al gefactureerd zijn of de
dienstverlening niet meer verricht kan worden, het met de klacht overeenkomende bedrag
crediteren.
7. Klachten en reclames geven Opdrachtgever geen recht om betaling van de daarop
betrekking hebbende factuur op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk door All
Inclusive Events wordt uitgesloten.
artikel 9. Betaling
1. All Inclusive Events heeft het recht om een vooruitbetaling te verlangen bij Overeenkomsten
van 50% van de Totaalsom. Voor dit bedrag wordt een factuur gestuurd na
akkoordverklaring van de offerte. De resterende 50% van de Totaalsom dient uiterlijk 14
(veertien) dagen voor Productiedatum betaald te zijn.
2. Meerwerk conform deze Voorwaarden wordt afzonderlijk gefactureerd.
3. Betaling van de factu(u)r(en) dient in ieder geval steeds per factuurdatum binnen 14
(veertien) dagen plaats te vinden op de door All Inclusive Events aan te geven wijze.
Facturering kan gefaseerd plaatsvinden.
4. Indien de Opdrachtgever in gebreke is het voorschot respectievelijk de eindfactuur te
voldoen, geldt dit zonder nadere in gebreke stelling als een annulering van de
Overeenkomst en gelden de bepalingen vermeld in artikel 10.
5. De Opdrachtgever is bij verzuim een rente verschuldigd van 1 % per maand of een deel van
een maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat
de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
6. Indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is dan wel een natuurlijke persoon die handelt
in de uitoefening van beroep of bedrijf en met de betaling van een op grond van de
Overeenkomst verschuldigd bedrag in verzuim is, bedragen de buitengerechtelijke
incassokosten 15% van het openstaande bedrag met een minimum van €75,00.
7. Indien de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van
beroep of bedrijf en met de betaling van een op grond van de Overeenkomst verschuldigd
bedrag in verzuim is, worden de buitengerechtelijke kosten berekend conform het Besluit
Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96
Burgerlijk Wetboek.
artikel 10. Annulering van de Overeenkomst
1. Opdrachtgever is niet bevoegd een Overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd
onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt
geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Annulering dient Schriftelijk en gedateerd te
geschieden. Aan een mondelinge annulering kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
2. Bij uitstel of annulering door Opdrachtgever is deze gehouden aan All Inclusive Events een
vergoeding te betalen op basis is van het navolgende percentage:
a) in geval van annulering uiterlijk 120 (honderdtwintig) kalenderdagen voor de
Productiedatum, 50% van de Totaalsom;
b) in geval van annulering in de periode liggend tussen 120 (honderdtwintig) kalenderdagen
en 30 (dertig) kalenderdagen voor de Productiedatum, 75% van de Totaalsom;
c) in geval van annulering tot uiterlijk 30 (dertig) kalenderdagen voor de Productiedatum,
100 % van de Totaalsom.
3. Lid 2 is onverminderd het recht van de All Inclusive Events de werkelijk geleden schade te
vorderen indien dit meer bedraagt.
4. Indien de Opdrachtgever het evenement uitstelt wordt dit gezien als annulering tenzij in
onderlinge overeenstemming met Opdrachtgever een nieuwe Productiedatum wordt
vastgesteld waarop het evenement doorgang kan vinden en overeenstemming is bereikt ten
aanzien van de Totaalsom.
5. Bedragen die All Inclusive Events met het oog op de geannuleerde Overeenkomst ten tijde
van de annulering al aan derden verschuldigd is geworden, dienen door Opdrachtgever te
allen tijde volledig aan All Inclusive Events te worden vergoed, mits All Inclusive Events niet
onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan.
artikel 11. Ontbinding en retentierecht
1. Opdrachtgever en All Inclusive Events zijn te allen tijde bevoegd om de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever of All Inclusive Events:
• in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
• surséance van betaling is verleend dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
• in de WSNP wordt opgenomen dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
• de bedrijfsvoering staakt.
2. All Inclusive Events is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden, indien:
• Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt;
ALGEMENE VOORWAARDEN ALL INCLUSIVE EVENTS
3
• na het sluiten van de Overeenkomst All Inclusive Events ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet
zal nakomen;
• indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van All Inclusive
Events kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen.
3. All Inclusive Events heeft tevens de bevoegdheid de afgifte van bescheiden of andere zaken
aan Opdrachtgever of derden op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare
vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van All Inclusive Events op
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien All Inclusive Events de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
artikel 12. Aansprakelijkheid
1. All Inclusive Events is slechts aansprakelijk voor directe schade van de Opdrachtgever die
rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de
Overeenkomst en alleen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van All
Inclusive Events.
2. All Inclusive Events is in het geval van aansprakelijkheid uitsluitend aansprakelijk voor
directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet
beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende
uit enige vertraging, verlies van gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of
geconstateerde gebreken) dan door Opdrachtgever geleden directe vermogensschade is All
Inclusive Events niet aansprakelijk.
3. In elk geval is de aansprakelijkheid van All Inclusive Events beperkt tot maximaal de voor
volledige uitvoering van het evenement afgesproken of redelijkerwijs te verwachten
Totaalsom van All Inclusive Events.
4. Elke aanspraak van Opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan All Inclusive Events
kenbaar te zijn gemaakt binnen 8 (acht) kalenderdagen na de dag, waarop opdrachtgever
zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van All Inclusive Events bekend is
geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van Opdrachtgever
tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval door verloop van 12 (twaalf) maanden na
de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
5. Indien All Inclusive Events zaken in ontvangst neemt of indien zaken op welke wijze dan ook
waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder
dat All Inclusive Events daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is All Inclusive Events
nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die zaken op welke wijze dan ook
ontstaan tenzij All Inclusive Events opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade
het gevolg is van grove schuld van All Inclusive Events.
6. All Inclusive Events is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
hij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
7. Opdrachtgever en de Gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk
voor alle schade die voor All Inclusive Events en/of enige derde is en/of zal ontstaan als
direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige
daad, begaan door Opdrachtgever en/of de Gast en/of degenen die hem vergezellen,
evenals voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak
waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.
8. All Inclusive Events is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan of ten gevolge van ander
gebruik van de zaken dan waarvoor deze zijn bestemd.
9. Opdrachtgever is gehouden All Inclusive Events te vrijwaren voor alle aanspraken die
derden terzake van de uitvoering van de Overeenkomst tegen All Inclusive Events mochten
doen gelden, voor zover de wet er zich niet dwingend tegen verzet dat de desbetreffende
schade en kosten voor rekening van Opdrachtgever komen.
10. De in de voorgaande leden opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het
gevolg is van opzet of grove schuld van All Inclusive Events of haar leidinggevende
ondergeschikten.
artikel 13. Onvoorziene omstandigheden en overmacht
1. All Inclusive Events is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte
van Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die
niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet
en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorzien,
waarop All Inclusive Events geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor All
Inclusive Events niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het
bedrijf van All Inclusive Events en ziekte van de door de uitvoering van de opdracht
aangewezen persoon worden daaronder begrepen. All Inclusive Events heeft ook het recht
zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de
Overeenkomst verhindert, intreedt nadat All Inclusive Events haar verbintenis had moeten
nakomen.
3. All Inclusive Events kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee
maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Onder overmacht worden ook verstaan zodanige omstandigheden als in het vorige lid
genoemd bij personen en/of diensten en/of derden waarvan All Inclusive Events gebruik
wenst te maken bij het uitvoeren van de Overeenkomst, alsmede alles wat voor
voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt,
alsmede wanprestatie van voornoemden.
5. Voor zover All Inclusive Events ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen
uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en
aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is All
Inclusive Events gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
gescheiden te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er
sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
artikel 14. Intellectuele eigendom
1. Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om al dan niet uitgewerkte ideeën of voorstellen
van All Inclusive Events in verband met een evenement buiten All Inclusive Events om zelf
uit te (laten) voeren of de uitvoering van een evenement te herhalen.
2. De auteursrechten van alle ontwerpen van All Inclusive Events zijn en blijven onder alle
omstandigheden diens eigendom.
3. Zonder schriftelijke toestemming van All Inclusive Events zullen geen geluids- en
beeldopnamen van het evenement of een in het kader van een evenement optredende
artiest worden vervaardigd.
4. Zonder de schriftelijke toestemming van All Inclusive Events zullen geen geluidsdragers,
affiches, foto’s of andere artikelen, waarbij de naam of beeltenis van een in het kader van
een evenement optredende artiest wordt gebruikt, voor of tijdens of na het optreden worden
verkocht.
5. Opdrachtgever staat er voor in dat zijn gasten zich aan de bepalingen van dit artikel zullen
houden als ware zij als Opdrachtgever daaraan gebonden.
artikel 15. Toepasselijk recht en Voorwaarden
1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en All Inclusive Events is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitdrukkelijk uitgesloten evenals de toepasselijkheid van enig ander internationaal verdrag
waarvan uitsluiting wettelijk is toegestaan.
2. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zullen door All
Inclusive Events op verzoek kosteloos worden toegezonden.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten
tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met All Inclusive Events.
4. Met het depot van deze Voorwaarden zijn alle voorgaande algemene voorwaarden van All
Inclusive Events vervallen.
5. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
artikel 16. Geschillen
1. Incassogeschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen
partijen gesloten Overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan
het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage bij de stichting DigiTrage (hierna
“DigiTrage”).
2. De procedure verloopt via www.digitrage.nl in overeenstemming met het Procesreglement
van DigiTrage. Het Procesreglement wordt op voornoemde website gepubliceerd. Het
Procesreglement kan ook bij All Inclusive Events worden opgevraagd en maakt deel uit van
de Overeenkomst.
3. Iedere partij heeft tevens het recht zich te wenden tot de overheidsrechter zolang het geschil
niet is voorgelegd aan DigiTrage.
4. In het geval All Inclusive Events een geschil voorlegt aan DigiTrage maar de Opdrachtgever
geeft de voorkeur aan een procedure bij de overheidsrechter, moet dit door de
Opdrachtgever binnen één maand na voorlegging schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
Deze bepaling is enkel van toepassing voor de Opdrachtgever welke in de hoedanigheid
van consument een Overeenkomst heeft gesloten met All Inclusive Events.
5. Alleen incassogeschillen kunnen ter beslechting worden voorgelegd aan DigiTrage. Er is
sprake van een incassogeschil als de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn
betalingsverplichtingen tegenover All Inclusive Events. Andere geschillen kunnen alleen
worden beslecht door de volgende wet bevoegde overheidsrechter.
Juli 2017
.

#top .av_header_transparency.av_alternate_logo_active .logo a > img { opacity: 0; display: none; filter: alpha(opacity=0); } .avia-caption-title { background: none repeat scroll 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.0); display: inline; padding: 40px; width: auto !important; }